Οδηγίες Εγγραφής σε Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Α. Για τους Παιδικούς Σταθμούς τα νήπια να έχουν συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2023 και μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Β. Για τα Βρεφικά  τμήματα ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ τα βρέφη να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των  1.5 ετών  έως 2.5 ετών  μήνες μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2023.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν συμπληρώσει το βρέφος την προ απαιτούμενη ηλικία θα συνδεθείτε στην πλατφόρμα και θα πραγματοποιείτε την αίτηση σας. Η αίτηση θα εξετάζεται εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

 

Τα βρέφη και νήπια να προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου  στον οποίο κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής των βρεφών και νηπίων που διαμένουν σε όμορο Δήμο, αν υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή τους εξυπηρετείται οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων η οποία αιτιολογείται από τους ενδιαφερόμενους γονείς. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ΦΕΚ 4249/τ.Β΄/2017 ‘‘Νέος πρότυπος κανονισμός λειτουργίας βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών’’.

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά από 10 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2023 άρθρο 3 παρ.2 του ΦΕΚ 4249/τ.Β΄/2017. Διόρθωση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης επιτρέπεται μόνο μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δηλαδή μέχρι και τις 31 Μαΐου 2023.

Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης αυτόματα θα μοριοδοτείται και η αίτηση.

Υποβολή «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση»  – Όροι συμμετοχής στην διαδικασία:

 

ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση ελλιπών ή λανθασμένων δικαιολογητικών, θα παρέχεται χρονικό περιθώριο δέκα (10) ημερών για τη διόρθωση και επανυποβολή της από την ημέρα αποστολής του e-mail.

 

Για τη συμπλήρωση του σχετικού ηλεκτρονικού εντύπου Αίτησης Συμμετοχής, απαραίτητη είναι η γνώση από τους ενδιαφερόμενους όλων των όρων, διαδικασιών και στοιχείων συμμετοχής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα, τα οποία οι γονείς θα πρέπει να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο3 παρ. 5 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ΦΕΚ 4249/τ. Β΄/5-12-2017, θα γίνει από επιτροπή η οποία θα ορισθεί από το Δ.Σ του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ και θα αποτελείται από μέλη του Δ.Σ – Διοικητικό και παιδαγωγικό προσωπικό των Παιδικών Σταθμών.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με την αίτησή τους οι αιτούντες – ωφελούμενοι δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν για την περαιτέρω επεξεργασία (από τον Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΥΔ των 13 ΠΕΠ) των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία τηρούνται για τους σκοπούς της υλοποίησης της διαδικασίας ένταξης των παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του ΝΠΔΔ, της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγησή του και της άσκησης του ελέγχου ως προς την υλοποίησή του.

Επίσης ότι ενημερώθηκαν και αποδέχονται τα απορρέοντα από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δικαιώματά τους ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή. Η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων απλών και ευαίσθητων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων στο τομέα του εργατικού δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δύναται να αναπροσαρμόζονται ή και να εξειδικεύονται περαιτέρω , βάσει της κείμενης νομοθεσίας .

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση των γονέων ή κηδεμόνων του νηπίου/βρέφους (δήλωση στοιχείων στη πλατφόρμα)
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Βεβαίωση Εργοδότη ( ωραρίου εργασίας γονέων ) ή Υπεύθυνη Δήλωση
 4. Βεβαίωση Εργασίας

α) Δημόσιοι υπάλληλοι: βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων με ημερομηνία έκδοσης υποχρεωτικά μεταγενέστερη της ανακοίνωσης από την οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (μόνιμοι και αορίστου χρόνου).

β)Ιδιωτικοί υπάλληλοι: Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή ένσημα τελευταίου 3μήνου.

γ) Ελεύθεροι επαγγελματίες:Έναρξη της επιχείρησης

δ) Αγρότες: βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου έτους ή ασφαλιστική   ενημερότητα

δ1) αν είναι διαχειριστές αγροτικών εκτάσεων με ενοίκιο να έχει δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ

δ2)αν εργάζονται ως εργάτες σε αγροτικές εργασίες θα πρέπει να καταθέσουν:

α)βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα

β)υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 όπου θα δηλώνεται από τον εργοδότη η ημερομηνία έναρξης απασχόλησης και το χρονικό διάστημα

 

ε) Εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση του/της συζύγου ή των γονέων χωρίς ασφάλιση (σχετικός νόμος 4075/2012)

ε1) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναγράφεται το ωράριο εργασίας, τα καθήκοντα και να είναι υπογεγραμμένη και σφραγίδα της επιχείρησης

ε2) αν στη φορολογική δήλωση δεν παρουσιάζονται εισοδήματα του / της απασχολούμενου/ης θα προστίθεται στο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα το ετήσιο εισόδημα του ανειδίκευτου εργάτη (7.000 ευρώ)

ζ)Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή εργαζόμενοι στην ιδιωτική εκπαίδευση θα παίρνουν μόρια σαν εργαζόμενοι αρκεί να προσκομίσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τις συμβάσεις εργασίας ή αναγγελίες πρόσληψης των τελευταίων δύο χρόνων.

Σημαντική Σημείωση:

Η μοριοδότηση θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για παράδειγμα, όταν επιλεχθεί το κριτήριο «και οι 2 γονείς εργαζόμενοι» θα πρέπει να κατατεθούν βεβαιώσεις εργασίας ή αναγγελία πρόσληψης κλπ. ανά περίπτωση και των δύο γονέων.

 1. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους, ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας φυσικών προσώπων του τρέχοντος έτους.

Σημαντικές Σημειώσεις:

 1. Στην περίπτωση κατά την οποία στο εκκαθαριστικό σημείωμα δεν περιλαμβάνονται και τα εισοδήματα του/της συζύγου ή του/της συντρόφου, τότε θα πρέπει να αναρτηθεί και το εκκαθαριστικό αυτό, ώστε να γίνει η διασταύρωση των στοιχείων και ο υπολογισμός του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος για την μοριοδότηση.
 2. Σαν εισόδημα υπολογίζεται το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ υπόχρεου και συζύγου αθροιστικά όπως αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας – χωρίς δεκαδικά ψηφία (όπως αποτυπώνεται στο πεδίο Γ2 5η γραμμή – Δικαιούχου + Συζύγου εάν υπάρχει).

 

 1. Συμπλήρωση της ατομικής κάρτας υγείας παιδιού από τον παιδίατρο για την ένταξη τους στις δομές (βρίσκετε αναρτημένη στη σελίδα με τα δικαιολογητικά)
 2. Αποδεικτικό κατοικίας: λογαριασμός ΔΕΚΟ (ηλεκτρικού ρεύματος, ΔΕΥΑΜ) ή κινητής/σταθερής τηλεφωνίας, που να αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας και το όνομα του γονέα του παιδιού ή συμβόλαιο ενοικίου ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου.
 3. Υπεύθυνη δήλωση (βρίσκετε αναρτημένη στη σελίδα με τα δικαιολογητικά)

 

ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Για γονείς ή παιδιά με σοβαρό πρόβλημα υγείας προσκομίζεται βεβαίωση γιατρού ανάλογης ειδικότητας.
 2. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών , απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 3. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής για γονείς που αντιμετωπίζουν αναπηρίες σε ποσοστό 67% και άνω
 4. Για μονογονεϊκές οικογένειες, άγαμες μητέρες, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού εάν το παιδί δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που υποβάλλεται ή Υπεύθυνη Δήλωση.

Σημείωση:στην κατηγορία μονογονεϊκής οικογένειας εμπίπτει και ο διαζευγμένος γονέας που φέρει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου την γονική μέριμνα του τέκνου.

 

Τα λοιπά δικαιολογητικό κρίνονται απαραίτητα προκειμένου να μοριοδοτηθούν κατά την αξιολόγηση της αίτησης του παιδιού σας στο Βρεφονηπιακό -Παιδικό Σταθμό.

 

Κατά περίπτωση προσκομίζεται οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό, κρίνει ο Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ  για την επιβεβαίωση της επιλογής των αιτήσεων καθώς και για την μοριοδότηση των αιτήσεων.

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη διαφάνεια και αντικειμενικότητα στον τρόπο κατάταξης και επιλογής των παιδιών αλλά και για να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα αδικίας ή αλλοίωσης του κοινωνικού χαρακτήρα του θεσμού των Δημοτικών Βρεφικών –Βρεφονηπιακών- Παιδικών Σταθμών προτείνουμε η επιλογή των παιδιών που θα εγγράφονται σε αυτούς να γίνεται με κριτήρια αυστηρά , προσδιορισμένα βάσει μορίων που θα υπολογίζονται με βάσει την κοινωνική και οικονομική κατάσταση της οικογένειας του παιδιού.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, θα ισχύσουν κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή των ωφελούμενων, τα οποία θα είναι τα εξής:

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ
Δημότης 100
Κάτοικος 50
Εργαζόμενοι και οι δύο γονείς 100
Πολύτεκνη ή Μονογονεϊκή οικογένεια ( γονείς άγαμοι, διαζευγμένοι, σε χηρεία ) 20
Αριθμός ανήλικων τέκνων στην οικογένεια ή ενηλίκων που συνεχίζουν σπουδές (βεβαίωση σχολής) 5
Άτομο με αναπηρία στην οικογένεια (πάνω από 67%) 10
Γονέας φαντάρος 5
Ένας γονέας φοιτητής 10
Και οι δύο γονείς φοιτητές 20

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ
Κατοικία με ενοίκιο 15
Κατοικία ιδιόκτητη με δάνειο (α΄κατοικία) 10
Κατοικία ιδιόκτητη 5
Άνεργος με αποδεδειγμένη επιδότηση ΟΑΕΔ 5
Μέχρι 10.000,00 € ( σύνολο εισοδημάτων αθροιστικά) 100
Από 10.001,00 – 20.000,00€ 95
20.001,00 – 25.000,00 € 90
25.001,00 – 30.000,00 € 80
30.001,00 – 35.000,00€ 70
35.001,00 – 40.000,00 € 60
40.001,00 – 45.000,00 € 50
45.001,00 – 50.000,00 € 40
50.001,00 – 55.000,00 € 30
55.001,00 – 60.000,00 € 20
60.001,00 – 65.000,00 € 10
65.001,00 – 70.000,00 € 5
70.001,00 και άνω σύνολο εισοδημάτων αθροιστικά 0

Τέλος για την αξιολόγηση των αιτήσεων θα συγκροτείται ειδική επιτροπή με αρμοδιότητα τον έλεγχο των αιτήσεων και την ανάρτηση των αποτελεσμάτων όπως αυτά προκύπτουν από την ηλεκτρονική εφαρμογή. Τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στην σελίδα  https://aitisi.dokappam.gr/ καθώς και στην σελίδα www.dokappam.gr ώστε να είναι στη διάθεση κάθε δημότη.

Σε περίπτωση ισοψηφίας και εφόσον δεν υπάρχουν τόσες κενές θέσεις, η κατάταξη θα γίνεται υπολογίζοντας το εισόδημα/ανήλικο παιδί και σε περίπτωση ενδεχόμενης ξανά ισοψηφίας, θα γίνεται κλήρωση παρουσία των ενδιαφερόμενων γονέων.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 1. Εφόσον υπάρξουν κενά στους σταθμούς μετά την επιλογή των νηπίων – βρεφών γίνεται αναπλήρωση από τις αιτήσεις επιλαχόντων που έχουν κατατεθεί για το συγκεκριμένο σταθμό και οι οποίες έχουν μοριοδοτηθεί.
 2. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς προσέρχονται τα νήπια που επαναφοιτούν ενώ σταδιακά προσέρχονται τα νήπια – βρέφη που εγγράφονται για πρώτη φορά κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς. Βασικός στόχος είναι η ομαλή ένταξη των παιδιών στο περιβάλλον του σταθμού, η αβίαστη προσαρμογή τους και η σταδιακή ανεξαρτητοποίησή τους.
 3. Σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών άρθρο 7 οι Παιδικοί σταθμοί λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου και ωράριο λειτουργίας εφαρμόζεται το ωράριο του ΕΣΠΑ  30 π.μ. έως 15.30 μ.μ. Τον μήνα Αύγουστο οι Παιδικοί Σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους.

Επίσης οι Σταθμοί δεν λειτουργούν :

 

 1. Σε όλες τις αιτήσεις θα δηλώνονται το κινητό τηλέφωνο των γονιών, το σταθερό της οικίας καθώς και της εργασίας , ώστε σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχει άμεση επικοινωνία.
 2. Επίσης μετά την εγγραφή των νηπίων – βρεφών στους παιδικούς – βρεφικούς σταθμούς του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ, οι γονείς θα καταθέτουν στο σταθμό υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα ορίζουν το πολύ τρία άτομα (εκτός των γονέων) που θα παραλαμβάνουν τα νήπια – βρέφη κατά την αποχώρησή τους από τον σταθμό.
 3. Κοινωνικά περιστατικά που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις προαναφερόμενες κατηγορίες θα εξετάζονται από τους  Κοινωνικούς  λειτουργούς  και τον  Ψυχολόγο του Δ.Ο.Κ.ΑΠ.ΠΑ.Μ
 4. Η οικονομική εισφορά των γονέων θα καταβάλλεται στην Υπεύθυνη του κάθε Σταθμού ,το πρώτο δεκαήμερο εκάστου μηνός και θα εκδίδεται διπλότυπη απόδειξη είσπραξης ή μέσω ηλεκτρονικής συναλλαγής εφόσον αυτό υποστηρίζεται.
 5. Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίζει για μείωση ή απαλλαγή από την καταβολή της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς για ειδικά κοινωνικά περιστατικά κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και εξέταση της από τις κοινωνικές υπηρεσίες.
 6. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 ΦΕΚ 4249/05-12-2017 τεύχος Β’ η Υπηρεσία  έχει δικαίωμα να εγγράφει Παιδιά και πέρα από τη δυναμικότητα των λειτουργούνταν Βρεφονηπιακών Σταθμών και μέχρι ποσοστού 10% επ’ αυτής εφόσον υπηρετεί το προβλεπόμενο προσωπικό και υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ- ΔΕΣΠΟΙΝΑ